Twitter Facebook Vimeo Youtube Google Plus Pinterest Tumblr

1899 – Residence, Hamilton, Ontario

Architect: W.W. LaChance

0001

Read previous post:
Close